အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရခ်ိဳးရာ၌ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရခ်ိဳးရာ၌ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား •· အမ်ိဳးသမီးက႑ [2] ေရခ်ိဳးရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားဟာ ဖရ္ဇ္ မလုပ္မေနရ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းမျပဳပါက ေရခ်ိဳးသည့္တာဝန္ လုံးဝ ေက်ႁပြန္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းရာတြင္ ဖရ္ဇ္ မလုပ္မေနရ  စည္ကမ္းမ်ားကို သိမွတ္ထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ⚜•· ေရခ်ိဳးရာတြင္ မလုပ္မေနရ …