အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရခ်ိဳးရာ၌ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရခ်ိဳးရာ၌ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား

•· အမ်ိဳးသမီးက႑ [2]

ေရခ်ိဳးရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားဟာ ဖရ္ဇ္ မလုပ္မေနရ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းမျပဳပါက ေရခ်ိဳးသည့္တာဝန္ လုံးဝ ေက်ႁပြန္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းရာတြင္ ဖရ္ဇ္ မလုပ္မေနရ  စည္ကမ္းမ်ားကို သိမွတ္ထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

⚜•· ေရခ်ိဳးရာတြင္ မလုပ္မေနရ ဖရ္ဇ္ တာဝန္ႀကီး [၃] ရပ္ရွိပါတယ္။

၁။ ပလုပ္က်င္းျခင္း– ပါးစပ္တစ္ခုလုံး ေရေရာက္ရမည္။ ဂရ္ဂရဟ္လုပ္၍ အာေခါင္ထိ ေရစိုေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ႐ိုဇဟ္ရွိလွ်င္ ဂရ္ဂရဟ္မလုပ္ရ၊ ပလုပ္က်င္းျခင္းသာ လုံ ေလာက္ေပသည္။

၂။ ႏွာႏုထိေရေရာက္ေအာင္ ႏွာေခါင္းအတြင္းသို႔ ေရ သြင္းေဆးေၾကာျခင္း– (႐ိုဇဟ္ရွိလွ်င္ ႏွာႏုထိေအာင္ ေရရႈမသြင္းရ) ၃။ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလုံးကို အပ္ဖ်ားခန္႔ ေနရာတစ္ေနရာ မွ် ေျခာက္ေသြ႕မက်န္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ ေရေလာင္းခ်ိဳး ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

•· အကယ္၍ သြားၾကားတြင္ ကြမ္းသီးစိတ္ စသည့္အရာ♨♨♨ မ်ား တစ္ခုခုညႇပ္ေနလွ်င္ သြားၾကားထိုး၍ ထုတ္ပစ္ရမည္။ ထိုအရာရွိျခင္းေၾကာင့္ သြားၾကားတြင္ ေရမေရာက္ ခဲ့ေသာ္ ေရခ်ိဳးျခင္းပိုင္မည္မဟုတ္။ (မုနီယသုလ္မုစြာလႅီက်မ္း)

•· ခ်က္ေပါက္အတြင္းသို႔ သတိထား၍ ေရစိုေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ေရမေရာက္ပါက ေရခ်ိဳးျခင္းမပိုင္ပါ။ (မုနီယသုလ္မုစြာလႅီက်မ္း)

🔱•· အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ က်င္ငယ္ထြက္ေသာ ေယာနိ / အေရျပားေရွ႕ပိုင္းအတြင္း ေရသြင္းေဆးေၾကာျခင္း သည္ ေရခ်ိဳးရာ၌ ဖရ္ဇ္ မလုပ္မေနရတာဝန္ျဖစ္ေပ သည္။ အကယ္၍ ေရမေရာက္ပါက ေရခ်ိဳးျခင္းမပိုင္ပါ။ (မုနီယသုလ္မုစြာလႅီက်မ္း)

•🔱· နားတြင္ နားေပါက္ေဖာက္ထားပါက ေရခ်ိဳးရာတြင္ ၎နားေပါက္တြင္းသို႔ ေရေရာက္ေအာင္ သတိဝီရိယျဖင့္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ( ဒုရ္ရိမုခ္သားရ္က်မ္း)

•🔱· အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ နားကြင္း၊ နားေတာင္း၊ နားကပ္ ႏွင့္ လက္စြပ္ အစရွိသည္တို႔ကို ေရခ်ိဴးရာတြင္ ေကာင္း စြာ လွည့္ပတ္ေပး၍ အေပါက္အတြင္းသို႔ ေရစိုေအာင္ ေရေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ ေရမေရာက္ပါက ေရခ်ိဴးျခင္းပိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ လက္စြပ္ ႏွင့္ နားကပ္တို႔သည္ ေခ်ာင္ေန၍ မလွည့္ေပးရဘဲ ေရေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဆိုပါက လွည့္ေပးရန္ ဝါဂ်ိဗ္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ေခ်ာင္ေနလွ်င္လည္း လွည့္ေပးျခင္းသည္ မုစ္သဟဗ္ျဖစ္သည္။ (မုနီယသုလ္မုစြာလႅီက်မ္း)

🔱•· အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အေျခအေန[၄] ရပ္၌ ေရခ်ိဳးရန္ ဖရ္ဇ္တာဝန္ ထိုက္ေပသည္။

⚜① လစဥ္ပုံမွန္ ရာသီေပၚၿပီးေသာအခါ ⚜② မီးယပ္ေသြးေပၚၿပီးေသာအခါ  ③ အိပ္မက္တစ္စုံတစ္ရာမက္၍ ကာလာလသုတ္ ထြက္သြားေသာအခါ ⚜④ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ သုတ္ထြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထြက္သည္ျဖစ္ေစ ေရခ်ိဳးရန္ ဖရ္ဇ္ျဖစ္သည္။

•🔱· ေရခ်ိဳးရန္တာဝန္ထိုက္သူအေနနဲ႔ နမားဇ္အခ်ိန္ မက်ေရာက္မီအထိ ေနခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေစာလွ်င္သည္ထက္ေစာလွ်င္စြာ ေရခ်ိဳးလိုက္ျခင္းသည္

အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ညစ္ညမ္းမႈကို အလြန္႐ြံရွာ၏။ ညစ္ညမ္းမႈရွိေနေသာ ေနအိမ္သို႔ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား မဝင္ေရာက္ေပ။

•⚜· ေရခ်ိဳးရန္ တာဝန္ထိုက္ၿပီးေနာက္ ေရခ်ိဳးရန္ ေလးလံေနပါက အနည္းဆုံးအဆင့္ ဝုဇူျပဳလိုက္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္အခါတြင္ ထိုသို႔ေရခ်ိဳးရန္တာဝန္ ထိုက္သြားပါက အနည္းဆုံးအဆင့္ ဝုဇူျပဳ၍အိပ္လိုက္ပါ။

ထို႔ေနာက္ နံနက္ဖဂ်ရ္ အာဇာန္ဆိုေသာ္အခါ ေရခ်ိဳး၍ နမားဇ္ဝတ္ျပဳပါ။ ေရခ်ိဳးရန္တာဝန္ထိုက္ေနခ်ိန္တြင္ တစ္စုံတစ္ရာ စားေသာက္လိုပါက ဝုဇူျပဳ၍ စားေသာက္ျခင္းမွာ အေကာင္းမြန္ဆုံးျဖစ္သည္။

•🔱· အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ Lecueraea လီကိုရီယာ အျဖဴဆင္းေရာဂါျဖစ္တတ္ၾကသည္။ အျဖဴရည္သည္ သားအိမ္မွ က်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဇီ ကဲ့သို႔ နိဂ်ာစသိဂလီဇြာဟ္ျဖစ္သည္။

♥ အျဖဴရည္ေပက်ံသြားေသာ အဝတ္သည္ မသန္႔ရွင္းေတာ့ေပ။ ♥ အျဖဴရည္ထြက္လာလွ်င္ ဝုဇူလည္းပ်က္၏ ♥ ခြၽင္းခ်က္ရွိသူမဟုတ္ခဲ့ေသာ္ နမားဇ္အထမေျမာက္ေပ။ ခြၽင္းခ်က္ရွိဆိုသည္မွာ အကယ္၍ အျဖဴရည္သည္ နမာဇ္ ၄- ရကအသ္ ဖတ္ႏိုင္သည္

အခ်ိန္ခန္႔မွ် ရပ္ဆိုင္းသည့္ကာလဟူ၍ လုံးဝမရွိဘဲအဆက္မျပတ္ဆင္းေနလွ်င္ ခြၽင္းခ်က္ရွိေသာသူအျဖစ္သတ္မွတ္ရမည္။ဤသို႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဖရာဇ္နမာဇ္ ၅- ႀကိမ္တိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာနမားဇ္၏ အခ်ိန္ဝင္သည္ႏွင့္ ဝုဇူျပဳရေပမည္။ ၎အခ်ိန္မကုန္မခ်င္း အဆိုပါ ဝုဇူႏွင့္ နဖိလ္မ်ား စြႏၷသ္မ်ားအနက္မွ ႏွစ္သက္ရာဝတ္ျပဳႏိုင္သည္။

ဤအေတာအတြင္း အျဖဴဆင္းလွ်င္ ဝုဇူမပ်က္။ သို႔ေသာ္ အျခားဖရာဇ္နမားဇ္၏ အခ်ိန္ဝင္လာလွ်င္ ဝုဇူထပ္မံျပဳရေပမည္။ 🍒 Din islam (ဒုရ္ရိမုခ္သားရ္က်မ္း)crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *