အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားလွသည့္ ကလိမဟ္ေတာ္ ဟဇရသ္ အြတ္စ္မန္(ရေသြ႕)ဆင့္ျပန္ထားသည့္ အဆိုတစ္ရပ္တြင္ လာရွိသည္မွာ – “မည္သူမဆို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကလိမဟ္ေတာ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ အႀကိမ္(၁၀၀)စီ ဖတ္ရြတ္ပါမူ မိုးေကာင္းကင္ ေျမပထဝီတို့ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စြယ္စုံေသာ့တံ ဆိုလိုသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္သည့္ ေက်းဇူးေတာ္ (၁၀)ပါး၊ ဆုလာဘ္မ်ားအျဖစ္ ရရွိမည္။” (၁) အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ သက္တမ္း၌ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အျပစ္ဂုနာဟ္မ်ားကို