ဂ်ာဒူပေရာဂမ်ားမွ လြတ္ကင္းေစရန္ ဒိုအာ

ဂ်ာဒူပေရာဂမ်ားမွ လြတ္ကင္းေစရန္ ဒိုအာ ဂ်ာဒူထိထားပါက ေအာက္ပါဒိုအာအား ယကီးန္ နွင့္တကြ ဖတ္နိုင္သေလာက္ ဖတ္ရြတ္ပါ။ ဖရာဇ္နမားဇ္ျပီးတိုင္း ဖတ္ရြတ္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။ ယဟူဒီဘဝမွ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ့ ကူးေျပာင္းလာေသာ သာဗီအီႀကီး ကအဗ္အလ္အဟ္ဗါးရ္သခင္က အမိန္႔ရွိသည္မွာ… ” …