တကၠသိုလ္ ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မိဘထံ ျပန္လာသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ Nabiha Nehaဒါကားၿမိဳ႕ အစိုးရပိုင္ေမဒီကယ္ေဆးရံုးတြင္ေသဆံုး…… ကေနဒါႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ Nabiha Neha.မွာ တကၠသိုလ္ ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္႐ွိမိဘထံ ျပန္လာသည္။ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေလယာဥ္စီးလာရသျဖင့္ေနမေကာင္း ျဖစ္လာၿပီး ဒါကားၿမိဳ႕ အစိုးရပိုင္ေမဒီကယ္ေဆးရံုႀကီးတြင္ တက္ခဲ့သည္။ ကေနဒါျပန္ဟု သိရၿပီး သူနာျပဳမ်ားအနားမကပ္ၾကေခ်။ ခဏအၾကာ