အပုိင္​း – ၄ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စာခ်ဳပ္…… – ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျမန္မာအစုိးရက ေၾကျငာေနေပမယ့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္သေဘာတူညီခ်က္မွာ ျမန္မာအစုိးရဟာ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားတယ္လုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Dhaka Tribune