ဒုတိယအႀကိမ္ ဒလၿမိဳ႕ ကမာကဆစ္သို႔ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုငိသြားေရာက္လႉဒါန္းေပးကမ္း……. Alhumdulillah ( ဒုတိယအႀကိမ္) ယေန႔ မနက္ပိုင္း ဒလၿမိဳ႕ ကမာကဆစ္သို႔ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုငိသြားေရာက္လႉဒါန္းေပးကမ္းခဲ့ပါတယ္။သြားေရာက္ေပးကမ္းလႉဒါန္းေသာဆရာမ်ားပင္ မ်က္ရည္ဝဲေလာက္ေအာင္အထိ အေျခေတြက ဆိုး႐ြားလြန္းပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအရည္အတြက္ အင္မတန္မ်ားျပားပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွအလိုအပ္ဆုံးအိမ္ေျခ ၂၀၀ကိုသာေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႕စည္းကမွလဲ မဟုတ္သလို၊ ဘာေၾကာ္ၾကားလိုစိတ္ႏွင့္မွလဲလုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခံစားခ်က္တူသူတိုငိး ၊ဝိုင္းဝန္းကူညီလိုသူတိုင္းအင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ေပးဖို႔အတြက္ အႏူးအၫြတ္မေတၱာရပ္ခံပါတယ္။ တစ္အိမ္ေထာင္ကို ဆန္