မြတ္စ္လင္မ္ေသြးလွဴ ရွင္မ်ားကြန္ယက္(ျမစ္ျကီးနား) မွ လယ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ မိသားစု ၁၀၀ အားဆန္ ဆီ ပဲမ်ားကိုအိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေ၀ငွ 13.4 2020 ယေန႔ည 7နာရီခန္႔မွစ၍တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မြတ္စ္လင္မ္ေသြးကြန္ယက္ႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားလႉဒါန္းမႈပထမအႀကိမ္အျဖစ္လယ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ မိသားစု ၁၀၀ အားဆန္ ဆီ ပဲမ်ားကိုအိမ္တိုင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေဝငွေပးခဲ့ပါသည္ (အစိုးရ၏ေဝငွမႈႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အရင္အလႉရွင္မ်ား၏ေဝငွမႈမ်ားတြင္မရရွိခဲ့ေသာမိသားစုမ်ားအားနယ္ခံမိတ္ေဆြမ်ား၏ကူညီမႈျဖင့္လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲေဝငွခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္)Inshallah ဆက္လက္၍လဲအမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာမိသားစုမ်ားထံလူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲအိမ္တိုင္ရာေရာက္သြားေရာက္လႉဒါန္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ အေမွာင္ခ်ိန္မွာ လိုအပ္ေနတဲ့မိသားစုေတြထံ သူတို႔ထင္မွတ္မထားဘဲ ေရာက္ရွိလႉဒါန္းမႈအတြက္