ျကယ္တပြင့္ေျကြလြင့္ခဲ့ရ……. အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လာနာ ကာရီ အိရ္ဖြါးန္ ဆြာဟိဗ္ ၏ ဂ်နာဇဟ္ကို မေန့က ေန႔လယ္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ ေရးေဝးစြႏၷီကဗရ္စသာန္၌ ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ မြဖ္သီ အိဒ္ရီးစ္ ဆြာဟိဗ္မွ ဦးေဆာင္ကာ ဂ်နာဇဟ္ဆြလားသ္ ဝတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ဒဖန္ၿပီးစီးသြားပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။ ႔ ကြယ္လြန္သူ ဆရာသခင္အတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဒိုအာမ်ားတြင္ သတိရေပးၾကပါရန္