လျမတ္ရမ္ဇာန္ ဥပုဒ္လ၏ ထြဋ္ျမတ္မူမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္…..

လျမတ္ရမ္ဇာန္ ဥပုဒ္လ၏ ထြဋ္ျမတ္မူမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္….. ၁ႏွစ္မွတခါေရာက္႐ွိလာတဲ့ ရမ္ဇာန္လဟာအရြယ္ေရာက္တဲ့ အမ်ိဳးသား/သမီးအားလံုး႐ိုဇာဥပုဒ္တည္ေဆာက္ရမွာ မလုပ္မေရ ဖရက္ဇ္ပါ။ ပ်က္ကြက္ပါက ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ထုိက္၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ လျမတ္ရမ္ဇာန္၏ ႐ိုဇာဥပုဒ္ေစာင့္တည္ျခင္းရဲ႕အက်ိဳးစဝါးဗ္ ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲသိမယ္ဆ္ုိရင္ က်ေနာ္တို႔အားလံူးတသက္လံုး ႐ိုဇာဥပုဒ္ေစာင့္တည္ေနေပမည္။ …