နိကာဟ္ အိမ္ေထာင္ေရး၏ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ား…. ၁။မိမိထက္ အသက္ႀကီးေသာမိန္းမႏွင့္လက္ထပ္ျခင္းဒါလဲ စြႏၷသ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂။ ကြာရွင္းျပတ္စဲခံရေသာအမ်ိဳးသမီး တစ္ခုလပ္ အားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဟာစြႏၷသ္ ျဖစ္တယ္။ ၃။ မုဆိုးမ ကို နိကာဟ္ ျပဳလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဟာစြႏၷသ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄။အိမ္မွုကိစၥမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကူညီျခင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သန႔္ရွင္းျခင္းမ်ား၌ ကူညီျခင္း ဟာစြႏၷသ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၅။သင့္ဇနီး၏ပါးစပ္ထဲတြင္သင္၏လက္ျဖင့္အစားအစာကိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာေဖာ္ျပခ်က္ အျဖစ္