အီမန္ရွင္မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျပီး ကမာၻကိုစိန္ေခါခဲ့သူ တူရကီ ႏိုင္ငံ၏ သမၼတျကီးအာဒိုဂန္၏ အမွာစကား…. ဒြႏၷယာ မွ ကမာ႓ တခုလံုးမွ ေနထိုင္ေနျကတဲ့ အီမာန္ရွင္ မြစ္လမန္တိုင္းဟာ က်ြန္ပ္ ၏နွလံုးသါးထဲက(ဒရ္ကန္) ရင္ခုန္သံျဖစ္တယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ျကီး (ဆြ )အမိန့္္ရိွေတာ္မူတယ္။ဟိုကမာ႓ အေနာက္ အဖ်ားမွေနထိုင္ေနျကတဲ့မြစ္လင္မ္တဦး အခက္အခဲဒုကၡနဲရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ကမာ႓အေရွ့အဖ်ားမွရိွတဲ့မြစ္လင္မ္ကျကားသိခဲ့ ရင္ နွလံုးသါးထဲ၌နာက်င္မွဳျုဖစ္ရလိမ့္မယ္။ ၎သူေတြအတြက္ဒိုအာျပုေပးျကရလိမ္မယ္။ ဒါမွသာလ်ွင္တမန္ေတာ္၏အြမၼသ္ပီသပါလိမ့္မယ္။