လိုအင္ဆႏၵျပည္႔၀ေစရန္ႏွင့္ အခက္အခဲဒုကၡအႏၱရာယ္မ်ား ေ၀းလြင့္ပေပ်ာက္ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာရရွိေစမည့္ ဒရူးဒ္ေတာ္……

လိုအင္ဆႏၵျပည္႔၀ေစရန္ႏွင့္ အခက္အခဲဒုကၡအႏၱရာယ္မ်ား ေ၀းလြင့္ပေပ်ာက္ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာရရွိေစမည့္ ဒရူးဒ္ေတာ္…. မီးသည္ေလာင္စာကို အလ်င္အျမန္ေလာင္ကၽြမ္း၀ါးၿမိဳပစ္ေလ႔ရွိသကဲ႔သို႕ လိုအင္ဆႏၵျပည့္္၀ေစရန္ႏွင့္ အခက္အခဲ ဒုကၡအႏၱရာယ္မ်ား ေ၀းလြင့္ပေပ်ာက္ကင္းလြတ္ခ်မ္းသာရရွိလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဤဒရူးဒ္ ေတာ္ျမတ္ကို တစ္ထိုင္တည္း (၄၄၄၄)ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုပါက ဤဒရူးဒ္ေတာ္ျမတ္၏ဘရ္ကသ္ျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လ်င္ျမန္စြာ ရရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ဤဒရူးဒ္ေတာ္ကို …