အလုပ္တစ္ခုခု လုပ္ရန္ အလႅာဟ္ အ႐ွင့္ထံပါး လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ အကူအညီ ေတာင္း ဆိုရန္ ဖတ္ေသာ အိစ္ေသခါရာ နမားဇ္ အိစ္ေသခါရာ နမားဇ္သည္ အလြန္အေရးပါပီး အက် ဳိးထူး ႐ွိေသာ နမားဇ္ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅားဟို႔ အလိုင္းေဟ့ ဝစလႅမ္ သည္ ဆြဟာဗာ သာဝကာ