မွတ္ဥာဏ္ထုံထိုင္းေသာခေလးမ်ား အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းေစရန္ဖတ္ရန္ ဒိုအာ

မွတ္ဥာဏ္ထုံထိုင္းေသာခေလးမ်ား အသိဥာဏ္ပြင့္လင္းေစရန္ဖတ္ရန္ ဒိုအာ မိမိခေလးငယ္မ်ားျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၎ ၊ မွတ္ဥာဏ္အားနည္းျခင္း၎အသိပညာထုံထိုင္းျခင္း၎ ၊ ပညာေရနိပ့္ပါးသူေတြ၎ ၊ စသည္တို့တြက္ ဆြလားသ္နမားဇ္ၿပီးတိုင္း ဒုတိယ အာယသ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ ဝအက္လႅမက.မားလမ္း.သကြန္ သအ္လမူ . ဝကားနာ ဖြက္ဒ္လြတ္လႅားဟီ. အလိုင္းက …