အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနသူမ်ား အတြက္ အံ့ဖြယ္က်င့္စဥ္ထူး တစ္ခု အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနသူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနသူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္ဝစြာ မရရွိေသးသူမ်ား ႏွင့္ လုပ္အားခ လစာ မလုံမေလာက္ ျဖစ္ေနသူမ်ားအဖို့ အံ့ဖြယ္အက်ိဳးထူးသည့္ က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (၁) မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဒ႐ူးဒ္ တစ္ခုခုကို က်င့္စဥ္ အဖြင့္ အပိတ္၌ {၁၁} ႀကိမ္စီဖတ္ပါ။