ဤ ဒိုအာ၏ အက်ိဳး အၾကင္သူသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေအာက္ပါဒိုအာကို နံနက္ႏွင့္ည အႀကိမ္ ၄၀ဖတ္ပါကေရာဂါအလုံးစုံမွ ကင့းေဝးမူရရွိေပလ္ိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေသဆုံးကြယ္လြန္ပါကရွဟီဒီမ်ား၏ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေပမည္။ #အကယ္၍ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သြားပါကအလုံးစုံေသာ ဂိုနာဟ္မ်ားကိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမူရရွိေပမည္။ အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရခ်ိန္ ဖတ္ပါကေျပလည္မူ ရရွိေပလိမ့္မည္။ မတရားျပဳသူ ၊ ရန္သူႏွင့္ အႏၲရယ္ရွိမည့္သူထံသြားေရာက္ပါက ေအာင္နိုင္မူ ေအာင္ျမင္မူရရွိေပလိမ့္မည္။