ပါကိစၥတန္ ဆြဖ္ေတာင္တန္းရြာမွာ ဆင္းရဲသား ၆၀၀ေက်ာ္ကို ကုသေပးခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ Usama Raiz ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုး إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ပါကိစၥတန္ ဆြဖ္ေတာင္တန္းရြာမွာ ဆင္းရဲသား ၆၀၀ေက်ာ္ကို ကုသေပးခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ Usama Raiz ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးကြယ္ကြန္ခဲ့သည္။ အသက္ ၂၈သာ႐ွိတဲ့ လူမူဝန္ထမ္းတာဝန္ယူၿပီးသူဆင္းရဲလူနာကို