စူရာယာစင္ ရဲ့ ေနာက္ဆုံး အယါသ္ အက်ိုးေက်းဇူး ဖဂ်ရ္ ဖတ္ၿပီး မိတ္ေဆြ ေတြအတြက္ မၽွေဝခ်င္ပါတယ္။ဒီအယာသ္ က စူရာယာစင္ ရဲ့ ေနာက္ဆုံး အယါသ္ပါ။ နမာဇ္တစ္ႀကိမ္ ဖတ္ၿပီးတိုင္းဒီအယာသ္ ကို ၁၂ႀကိမ္ ဆြလႅလ္လာဟု အဖြင့္ပိတ္ သုံးႀကိမ္နဲ႔ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ allah အမိန္႔နဲ႔ ေျပာရဲ ဆိုရဲ လာမယ္။