လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစေသာအအ္မလ္

လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစေသာအအ္မလ္ ေအမာမ္ဘိုခါရီ(ရေဟ့) သေအမာမ္ဘိုခါရီ(ရေဟ့) သခင္ထံမွဆင့္ျပန္ခ်က္တရပ္လာရွိသည္မွာ- အၾကင္မည္သူမဆိုေအာက္ေဖၚျပပါအစီစဥ္အတိုင္း စူရာဟ္ဖာေသဟာကိုစြဲၿမဲစြာဖတ္႐ြတ္ခဲ့ပါမူ ၎သူသည္ေလာကီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္အခါမွ်ေတာင့္တျခင္းရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္၎ သူအတြက္အကြယ္မွ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ေပးသနားေတာ္မူမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္တစုံတခုေသာအခက္ခဲအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါမူ မိမိတကိုယ္တည္း သီးျခားေနရာတခုတြင္ ခႏၶာကိုယ္အဝတ္အစားသန႔္ရွင္းမႈႏွင့့္္တကြဝိုဇူျပဳၿပီး နဖိလ္(၂)ရကအသ္ဖတ္႐ြတ္ၿပီး စလာမ္လွည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ -အိစ္သိစ္ဂ္ဖာရ္အႀကိမ္(၇၀) …