ဖဂ်ရ္နမားဇ္သည္အလြန္ဗရ္ကသ္႐ွိေသာ နမာဇ္ ျဖစ္

ဖဂ်ရ္နမားဇ္ ဖဂ်ရ္နမားဇ္သည္အလြန္ဗရ္ကသ္႐ွိေသာ နမာဇ္ ျဖစ္သည္။ ဖဂ်ရ္ နမာဇ္ ႏွင့္ ပက္သက္သည့္အခ်ိဳ႕ ဟဒိးဆ္ေတာ္မ်ားကိုတင္ျပလိုပါသည္။ ဤ ဟဒိးဆ္ေတာ္မ်ားအားသိ႐ွိျပီးေနာက္ ဖဂ်ရ္ နမားဇ္အေရးပါပုံအား မိတ္ေဆြတို႔ သိ႐ွိၿပီးဖဂ်ရ္ ဖတ္ခ်င္စိတ္ ေပၚ ေပါက္လာနိုင္သည္ဟုတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အမိန္႔႐ွိခဲ့သည္။ ေအ႐ွာနမားဇ္ …