နံနက္​မိုး​ေသာက္​သည့္ အ​ထိဖရစ္​သာ (70000)ကမဂ္​​ေဖြရသ္​ရဲ႕ ဒုိအာျပဳ​ေပး….

နံနက္​မိုး​ေသာက္​သည့္ အ​ထိဖရစ္​သာ (70000)ကမဂ္​​ေဖြရသ္​ရဲ႕ ဒုိအာျပဳ​ေပး…. နံနက္မိုးေသာက္သည့္ အထိဖရစ္သာ (70000)က ထိုသူ႔တြက္ မဂ္ေဖြရသ္ရဲ႕ ဒိုအာျပဳေပး…. အၾကင္သူဟာ နံနက္ခင္းခ်ိန္(ဖဂ်ရ္ၿပီး)တြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာယသ္ေတာ္ကို တႀကိမ္ဖက္မည္ဆိုလွ်င္ ညေနေနဝင္သည္အထိ ဖရစ္သာ (70000) က ထို႔သူ႔တြက္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ …