” ေရာဂါတိုင္းအတြက္ေဆး ” ၁။ အလႅာဟ္ဟုအရွင္ျမတ္သည္ ေသျခင္းမွ လဲြ၍ ေရာဂါ တိုင္းအတြက္ ေဆးကို ဖန္ဆင္းထားသည္/ ၂။ မနက္ေစာေစာ ထ၍ ေကာင္းကင္မွ မဂၤလာကို ရယူလိုက္ပါ/ ၃။ ေသာက္ရေသာ အရာတိုင္းကို မတ္တပ္ ရပ္၍ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ပါ / ၄။ ေရအလြန္ ဆာေလာင္ေသာအခါ၌ နားေန၍ေသာက္ပါ