သလဲသီးရဲ့ လ်ွို့ခ်က္မ်ား

” ေရာဂါတိုင္းအတြက္ေဆး ” ၁။ အလႅာဟ္ဟုအရွင္ျမတ္သည္ ေသျခင္းမွ လဲြ၍ ေရာဂါ တိုင္းအတြက္ ေဆးကို ဖန္ဆင္းထားသည္/ ၂။ မနက္ေစာေစာ ထ၍ ေကာင္းကင္မွ မဂၤလာကို ရယူလိုက္ပါ/ ၃။ ေသာက္ရေသာ အရာတိုင္းကို …