ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕႐ွိ အရဗီအထက္တန္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ဟာဒီးစ္ျပဆရာႀကီး အလႅာဟ္ အသ်ွင့္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူ إنا لله وانا اليه راجعون موت العالم موت العالم ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕႐ွိ ဂ်မီယာ ဘာဘူေနာ္ဂါရ္ အရဗီအထက္တန္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ႐ိႈက္ခုလ္ဟာဒီးစ္ ဟာဒီးစ္ျပဆရာႀကီး ဟဇရဟ္ ေမာ္လနာ အလ္လာမဟ္ အဘူလ္ကာလာမ္ဆပ္(ရဟ္) အလႅာဟ္