ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးﷺ၏ အံ့ဖြယ္မုအ္ေဂ်ဇာမ်ား… ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပါဝင္ေတာ္မူခဲ့သည့္ အုဟြဒ္စစ္ပြဲတြင္ကတာဒါ ရေသြ႕၏ မ်က္စိတစ္ဖက္ကြၽတ္ထြက္သြားရာ လက္ထဲတြင္မ်က္စိကိုဆုတ္ကိုင္၍ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ ထံ လာေရာက္ခဲ့သည္။ခ်စ္နဗီႀကီးက မိမိအဆ္ြဟဘ္ေတာ္ကိုသနားဂ႐ုဏာသက္စြာ ၾကည့္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္က မိမိတံေတြးေတာ္ကိုကတာဒါရေသြ႕၏ မ်က္အိမ္ေပၚသုတ္လိမ္းေပးေတာ္မူၿပီးေနာက္ ကြၽတ္ထြက္ထား ေသာ မ်က္စိကို မ်က္အိမ္ထဲျပန္ထည့္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။အလြန္တရာသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္မိမိအသနားေတာ့္ျဖင့္ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ျပန္ထည့္ေပးလိုက္သည့္ မ်က္စိကို အျမင္စြမ္းရည္မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။အိုဟြဒ္တြင္ ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ﷺ ကိုယ္ေတာ္တိုင္