ႏို႔ေသာက္လၽွင္ ဖတ္ရန္ ဒိုအာ

ႏို႔ေသာက္လၽွင္ ဖတ္ရန္ ဒိုအာ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ကိုယ္ေတာ္ အမိန္႔႐ွိေတာ္မူသည္မွာ အၾကင္သူအား အ႐ွင္ျမတ္ကႏို႔႔ေသာက္သံုးခြင့္ ခ်ီးျမႇ်င့္ေတာ္မူလွ်င္ေအာက္ပါဒိုအာကိုဖတ္ပါ။ အဓိပၸါယ္​ ” ယာ…အလႅာဟ္ဤႏို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္ ဘရ္ကသ္မဂၤလာ ျဖစ္ထြန္းေစေတာ္မူပါ။ ထပ္မံတိုး၍ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။(သစ္ရ္ေမဇီက်မ္း။ဟဒီးစ္အမွတ္ – ၃၄၅၅) နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ကိုယ္ေတာ္ …