ကုရ္အာန္ကို အလြတ္အာဂံုေဆာင္တဲ့ မ်က္မျမင္ခေလးမေလးကို တူရကီသမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ နန္းေတာ္သို႔ေခၚယူေတြ႕ဆံု

ကုရ္အာန္ကို အလြတ္အာဂံုေဆာင္တဲ့ မ်က္မျမင္ခေလးမေလးကို တူရကီသမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ နန္းေတာ္သို႔ေခၚယူေတြ႕ဆံု ကုရ္အာန္အလြတ္အာဂံုေဆာင္ မ်က္မျမင္ခေလးမေလးကို တူရကီသမၼတႀကီး တြိဳင့္ရစ္ဗ္အာဒိုဂန္ကိုယ္တိုင္ သူ၏နန္းေတာ္ႀကီးသို႔ေခၚယူေတြ႕ေဆာင္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပံုပါ။ Recep Tayyip Erdogan’s meeting with the blind girl …