အမ်ိုးသားႏွင့္ အမ်ိုးသမီး၏ ” နမာဇ္”ဖတ္ပံု ဖတ္နည္း၌ ကြဲလြဲျခားနားေသာ အခ်က္မ်ား ၁ ။ “တက့္ဗီေရ တဟ္ရီမဟ္ ” အလႅာဟု အက့္ဗရ္ ဆိုေသာအခ်ိန္ အမ်ိုးသားမ်ားသည္ ဝတ္ရံု ျခံဳထည္ စသည္တို့မွ လကၠို အျပင္ထုတ္၍ နားအထိလကၠို ေျမွာက္ရမည္။ အမ်ိုးသမီးမ်ားသည္ အေျခအေနတိုင္းတြင္ လက္ကိုျခုံပဝါအတြင္းမွ မထုတ္ဘဲ ပခံုးအထိ