အမရပူရၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းအိုးေတာ္ဗလီႀကီး

အမရပူရၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္းအိုးေတာ္ဗလီႀကီး ဗဒုံမင္းသည္ ခရစ္သကၠရဇ္ (၁၇၈၃) ခုႏွစ္ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ရတနာပူရအဝ (အင္းဝ) ၿမိဳေတာ္ကို အမရပူရ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ နန္းစိုက္ေတာ္မူပါသည္။ Henry Yule ၏မွတ္တမ္းအရ အမရပူရၿမိဳေတာ္တြင္အိမ္ေျခ (၁၇၆၅၉) လူဦးေရ (၉၀၀၀၀) ခန႔္ရွိမည္ဟုခန႔္မွန္းေရးသားထားပါသည္။ …