ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (၆) ခု အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳရာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (၆) ခု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါၿပီ ၊ ကူညီ‌ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သာသနာေရး ဦးစီး ဌာနတို႔အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ျပန္လည္ ၀တ္ျပဳခြင့္မရေသးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၊ ေက်း႐ြာမ်ားအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေဂါပကမ်ား စု႐ုံးၿပီး အေပၚစာတစ္ေစာင္ကို