ကဇြာျဖည္​့ရန္​ လြယ္​ကူ​ေသာ နည္​းလမ္​းမ်ား တစ္​​ေန႔တာ နမာဇ္​မ်ားတြင္​ ဖရပ္​ဇ္​အားလုံးႏွင္​့ ဝါဂ်စ္​ဗ္​နမာဇ္​၏ အ​ေရအတြက္​သည္​ ရကအသ္​(၂၀)ျဖစ္​သည္​။ ဖဂ်ရ္​ (၂) ရကအသ္​၊ ဇြဟ္​ရ္​ (၄) ရကအသ္​၊ အဆြရ္​(၄) ရကအသ္​၊ မဂ္​ရိဗ္​ (၃) ရကအသ္​၊ အိီရွာ(၄)ရကအသ္ ​ႏွင္​့ ဝိသ္​ရ္​ (၃) ရကအသ္​ အားလုံး​ေပါင္​း ရကအသ္​ (၂၀)