အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အေမွာင္တိုက္မွ လြတ္ေျမာက္စရာအလင္းစကားမြန္၂၇ခြန္း ၁။ ေကာင္းမႈေဆာက္တည္ေသာ အမ်ိဳးသမီး တဦးသည္ ဝလီေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္ထက္သာပိုျမတ္သည္/ ၂။ မေကာင္းမႈျပဳက်င့္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ ေကာင္းမႈေဆာက္တည္ျခင္းမရိွေသာအမ်ိဳးသား ‌ေပါင္း တစ္ေထာင္ထက္ သာပိုဆိုးသည္/ ၃။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးတဦး၏ နမားဇ္ ႏွစ္ရကအသ္သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားျခင္း မ႐ွိေသာအမ်ိဳးသမီးတဦး ေဆာက္တည္ေသာနမားဇ္ ရကအသ္႐ွစ္ဆယ္ထက္ သာပိုအက်ိဳးစဝါးဗ္ရ႐ွိမည္။ ၄။ မိမိရင္ေသြးကို ႏို႔တိုက္ေကြၽးေသာ အမ်ိဳးသမီးအား