ဆီးရီးယားမွ မ်က္မျမင္ ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ အသံဖမ္းစက္ျဖင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို က်က္မွတ္ၿပီးအာဂုံေဆာင္

ဆီးရီးယားမွ မ်က္မျမင္ ေမာင္ႏွမသုံးေယာက္ အသံဖမ္းစက္ျဖင့္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို က်က္မွတ္ၿပီးအာဂုံေဆာင္ ဆီးရီးယား မွ El-Qenawy, 18 ႏွစ္ Nour El- Huda 13 ႏွစ္ Mustafa 11 ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိမ်က္မျမင္ …