ပါလက္စတိုင္းရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ကိုအလြတ္က်က္မွတ္ အာဂုံေဆာင္ ပါလက္စတိုင္းရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္ ေတာင္ပိုင္းရာဖရာရွိအယ္လ္နာဆာရပ္ကြက္မွ Shaima AtwaAbu Al-Husain သည္ စာေပဌာနခြဲမွပ်မ္းမွ် ၉၃.၃% ရရွိခဲ့ၿပီး သူမသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ကိုလည္း အလြတ္က်က္မွတ္ အာဂုံေဆာင္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို႐ြတ္ဆိုသံသည္ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ အသံျဖစ္သည္။ ပါလက္စတိုင္းရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး