အိႏၵိယႏိုင္ငံဖြား စူရတီမ်ား၏ ေက်းဇူးမ်ား

အိႏၵိယႏိုင္ငံဖြား စူရတီမ်ား၏ ေက်းဇူးမ်ား စူရတီတို႔သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေစာဆံုး ေရာက္လာၾကသည့္ အိႏၵိယသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စူရတီတို႔ကို လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ သိထားေသာ္လည္း သူတို႔သည္ သီးျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ သူတို႔ သည္ အီႏၵိယႏိုင္ငံ …