အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ရွိႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ သက္တမ္းရွိသည့္ Tiban ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ရွိႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ သက္တမ္းရွိသည့္ Tiban ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဂ်ာဗား Malang ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ သက္တမ္းရွိသည့္ TIBAN MASJID (Tiban ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္)ပာ။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တစ္ခုလုံးကို ဤဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏နံရံမ်ားတြင္ေရးသားခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဂ်ာဗား …