မႏၲေလးက ေပ်ာက္သြားတဲ့ ဦးရာဇတ္လမ္း၊ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္က ဘီေအဘြဲ႕ရတဲ့ အာဇာနည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔နဲ႔အတူ က်ဆုံးတဲ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ဦးရာဇတ္ကို မႏၲေလး အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေခတ္က အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြထဲမွာ ရန္ကုန္ (ၿမိဳ႕မ) ၊ မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ ေရနံေခ်ာင္း ဆိုတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ ေက်ာင္းႀကီးေတြရွိတဲ့အထဲမွာ သူနဲ႔ စစ္ေတြက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး