ကုရ္အာန္ဖတ္ရာတြင္ ေရွာင္ၾကည္ရမည့္လုပ္ရပ္မ်ား ေအာက္မွာတင္ျပတဲ့အခ်က္အားလုံးကို မြစ္စလ္မာန္တိုင္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါ။ ဝူဇူ မရွိပဲ ကုရ္အာန္က်မ္းျမန္ကို ကိုင္ျခင္း။ ကုရ္အာန္သဖ္စီးရ္စာအုပ္ေတြ၊အျခားစာအုပ္ေတြမွာ ကုရ္အာန္အာယသ္ပါေနပါက ဝူဇူမရွိပဲကိုင္ျခင္း။ မသန္႔တဲ့ေနရာမွာ အလြတ္ျဖစ္ေစ၊အၾကည့္ျဖစ္ေစ ဖတ္ျခင္း။ ကုရ္အာန္ဖတ္သံၾကားေနပါလၽွက္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၿပီး နားမေထာင္ျခင္း။ ကုရ္အာန္ကို က်က္မွတ္ၿပီးေမ့လိုက္ျခင္း။ ကုရ္အာန္အေပၚမွာ အျခားစာအုပ္ေတြတင္ျခင္း။ ကုရ္အာန္အေပၚမွာ ေဘာပင္၊ဦးထုပ္ တင္ျခင္း။ ကုရ္အာန္ဘက္သို့ ေျခေထာက္ဆင္းျခင္း။