အဇာဗ္ျပစ္ဒဏ္ ခံေနရမည့္ အမ်ိဳးသမီး.( ၆ )ဦး တေန႔ ျမတ္နဗီတမန္တာ္ျမတ္﴾ ﷺ ﴿ထံပါးသို႔ ဟဇရသ္အလီ သခင္( رضي الله عنه )ႏွင့္ ဖြာေသြမဟ္ { رضي الله عنه }သခင္မတုိ႔ ေရာက္လာေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမတ္နဗီ ﴾ ﷺ ﴿ ငုိေၾကြးေနသည္ကုိ