ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား အာဂုံေဆာင္ၿပီးေျမာက္သည့္ ဟာဖိဇ္ (၁၇) ပါး ေရနစ္ေသဆုံး ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္(8.8.2020) စနေန႔က ဟာဖိဇ္ (၁၇) ပါး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား အာဂုံေဆာင္ၿပီးေျမာက္သည့္ အတြက္ မိမိတို႔​​ေနရပ္သို႔ျပန္ခ်ိန္ လမ္းခရီး၌ ေရနစ္ေသဆုံး”ရွဟီးဒ္”ျဖစ္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ပါ၍ ဟာဖိဇ္ဆြာဟိဗ္မ်ားမဂ္ေဖြရသ္အတြက္အထူးဒိုအာျပဳေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ ဟာဖိဇ္ဆြာဟိဗ္မ်ားကို ဂ်ႏၷသြလ္ဖိရ္ေဒါက္စ္မွာျမႇင့္မားေသာအဆင့္တန္းခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါေစ။ အာမီးန္ ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္(8.8.2020) စနေန႔က