လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝေစမည့္ အမာလ္ နမာဇ္ဝတ္ျပဳၿပီးတိုင္း ( ၇ )ႀကိမ္ မည္သူမဆို ေဖာ္ျပပါ စူရဟ္ေသာင္ဝ္ဗဟ္၏ ေနာက္ဆုံး အာယသ္ေတာ္ႏွစ္ပိုဒ္ကို ဖတ္႐ြတ္လွ်င္ ထိုသူ၏ အလိုဆႏၵ၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးေတာ္မူပါလိမ့္မည္။ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔ၿပီး အိုမင္းမစြမ္း က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္ေနရင္လဲ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ျပန္လည္ၿပီး ခြန္အားျပည့္ၿဖိဳးသန္စြမ္းမႈရရွိၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သြားပါလိမ့္မည္။ အေႂကြးေပးစရာရွိလို႔ ဖတ္ရင္လဲ အျမန္ဆုံး အေႂကြးအားလုံးကို