အိႏၵိယ နာမည္ေက်ာ္ဆရာႀကီး အလႅာဟ္ အသွ်င့္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူ အိႏၵိယ နာမည္ေက်ာ္ ဟဇရဟ္ ေမာ္လနာ ဟူေဆာင္အာဟာမတ္မဒနီ(ရဟ)ရဲ႕တပည့္ေတာ္ ဟဇရသ္ ေမာ္လနာ မုဖ္သီ မူဇာဟဲရ္ဒၵိန္ဆပ္(ရဟ)အားယခုပဲ အလႅာဟ္ အသွ်င့္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူသြားပါၿပီ မိမိရဲ႕ဒိုအာမွာ ဆရာႀကီးရဲ႕ မဂ္ေဖြရဟ္အတြက္ သတိေပးၾကပါ။ အလႅာဟ္ အသွ်င့္ျမတ္သခင္ ျပည့္ဝတဲ့ မဂ္ေဖြရသ္နဲ႔ အလြန္ျမင့္မားတဲ့အဆင့္တန္း ခ်ီးျမႇင့္ေပးေတာ္မူပါ။ အာမီးန္