အိႏၵိယနာမည္ေက်ာ္ဆရာႀကီး အလႅာဟ္အသွ်င့္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူ

အိႏၵိယ နာမည္ေက်ာ္ဆရာႀကီး အလႅာဟ္ အသွ်င့္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူ အိႏၵိယ နာမည္ေက်ာ္ ဟဇရဟ္ ေမာ္လနာ ဟူေဆာင္အာဟာမတ္မဒနီ(ရဟ)ရဲ႕တပည့္ေတာ္ ဟဇရသ္ ေမာ္လနာ မုဖ္သီ မူဇာဟဲရ္ဒၵိန္ဆပ္(ရဟ)အားယခုပဲ အလႅာဟ္ အသွ်င့္ျမတ္သခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ခံယူသြားပါၿပီ မိမိရဲ႕ဒိုအာမွာ ဆရာႀကီးရဲ႕ မဂ္ေဖြရဟ္အတြက္ …