တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္သတင္း လူတစ္ဦး ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ကားကို အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္လာၿပီး ကအ္ဗဟ္ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ တံခါးတစ္ခ်ပ္(တံခါးနံပါတ္ ၈၉)ကို တိုက္ခဲ့ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္နဲ႔ ရင္းၿပီး ကားကို အလ်င္အျမန္ပဲ ဖမ္းဆီးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ သူတို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါေစ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ ကအ္ဗဟ္ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါေစ။ ရဗီအြလ္ေအာင္ဝလ္လ ၁၄ရက္၊ ဟိဂ္်ရီ