စႏၵာလမင္းကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲျပခဲ့ေသာ 💚တမန္ေတာ္ျမတ္ ﷺ💚၏ “မုအ္ဂ်ိဇဟ္”တန္ခိုးေတာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ﷺ က မဒီနဟ္ၿမိဳ့ေတာ္သို့ ဟီဂ္်ရသ္ျပဳ မေျပာင္းေရႊ႕မီ(၅)ႏွစ္အလ်င္…  တစ္ေန႔ေသာအခါ အဘူဂ်ဟလ္၊၀လီးဒ္ဗီန္မူဂီရဟ္၊ အားဆ္ြဗီန္ဝါအိလ္၊အားဆ္ြဗီန္ဟိရွားမ္၊အတ္စ္၀ဒ္ ဗီန္အဗ္ေဒယဂူးစ္၊ အတ္စ္၀ဒ္ဗီန္မြတၱလိဗ္၊ ဇမ္အဟ္ဗီန္အတ္စ္၀ဒ္၊ နဇြရ္ဗီန္ဟာရိစ္တို့ႏွင့္ မကၠဟ္ၿမိဳ့၏ အျခားေသာ အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ﷺ ထံသို့ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး “အို..မိုဟမၼဒ္! အကယ္၍ အသင္သည္