မိဘကို ေအဇသ္ေပး မည့္ လုပ္ရပ္ {၃၅}ခ်က္

မိဘကို ေအဇသ္ေပးမည့္ လုပ္ရပ္{၃၅}ခ်က္ ☆မိဘရွိေနခ်ိန္တြင္ မိမိဖုန္းကို အေဝးမွာထားထားပါ။ ☆မိဘစကားကို ဂရုစိုက္စြာနားေထာင္ပါ။ ☆မိဘရဲ႕အၾကံဥာဏ္ကို ဦးစားေပးပါ။ ☆မိဘရဲ႕စကားဝိုင္းမွာ ပါဝင္ပါ။ ☆မိဘကို ေအဇသ္အရႈျဖင့္ ၾကည့္ပါ။ ☆မိဘႏွင့္ မေကာင္းသည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ မေျပာဆိုရ။ ☆မိဘကို ေကာင္းေသာသတင္းမ်ား …