သူဆင္းရဲအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ဝါေကအဟ္

မိခင္ႀကီးဟဇရသ္အာေအ႐ွဟ္(ရေဒြ)သခင္မက မိန္႔ေခ်ြေလသည္…ကြၽန္မထံမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က မိမိရဲ႕သမီးေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ကြၽန္မထံကိုေရာက္႐ွိလာတယ္…ကြၽန္မက ၄င္းအမ်ိဳးသမီးကို စားဖို႔အတြက္ စြံပလြန္သီး သံုးလံုးေပးလိုက္တယ္…ထိုမိခင္ျဖစ္သူက စြံပလြန္အသီး ႏွစ္လံုးကို မိမိရဲ႕ သမီးေလးႏွစ္ေရာက္ကိုေပးၿပီး က်န္တဲ့တစ္လံုးကိုစားဖို႔အတြက္ မိမိရဲ႕ပါးစပ္ထဲကိုထည့္ဖို႔လုပ္တုန္းမွာပဲ သူ႔ရဲ႕သမီးေလးႏွစ္ေယာက္က ေတာင္းစားေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူက မိမိစားမယ့္ က်န္႐ွိတဲ့ …