မိခင္ႀကီးဟဇရသ္အာေအ႐ွဟ္(ရေဒြ)သခင္မက မိန္႔ေခ်ြေလသည္…ကြၽန္မထံမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က မိမိရဲ႕သမီးေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ကြၽန္မထံကိုေရာက္႐ွိလာတယ္…ကြၽန္မက ၄င္းအမ်ိဳးသမီးကို စားဖို႔အတြက္ စြံပလြန္သီး သံုးလံုးေပးလိုက္တယ္…ထိုမိခင္ျဖစ္သူက စြံပလြန္အသီး ႏွစ္လံုးကို မိမိရဲ႕ သမီးေလးႏွစ္ေရာက္ကိုေပးၿပီး က်န္တဲ့တစ္လံုးကိုစားဖို႔အတြက္ မိမိရဲ႕ပါးစပ္ထဲကိုထည့္ဖို႔လုပ္တုန္းမွာပဲ သူ႔ရဲ႕သမီးေလးႏွစ္ေယာက္က ေတာင္းစားေတာ့ မိခင္ျဖစ္သူက မိမိစားမယ့္ က်န္႐ွိတဲ့ စြံပလြန္သီးတစ္လံုးကိုမစားပဲ ႏွစ္ျခမ္းလုပ္ၿပီး သမီးေလးေတြကို တစ္ေယာက္ကိုတစ္ျခမ္းစီ ခြဲေဝေပးလိုက္တယ္… ဟဇရသ္အာေအ႐ွဟ္(ရေဒြ)သခင္မက ဒါကိုျမင္ၿပီး အလြန္ပဲ