အေမရိကန္အမ်ဳိးသား အစၥလာမ္လက္ခံျပီးေနာက္ အာဖရိကသူႏွင့္ေနကာလုပ္ခဲ႔ျပီး မိသားစုအတူ ေတြ႔ရစဥ္

MarshaALlha အေမရိကန္အမ်ဳိးသား အစၥလာမ္လက္ခံျပီးေနာက္ အာဖရိကသူႏွင့္ေနကာလုပ္ခဲ႔ျပီး မိသားစုအတူေတြ႔ရစဥ္ -အစၥလာမ္တြင္ လူျဖူသည္ လူမည္းထက္မသာ လူမည္းက လူျဖဳထက္မျမတ္ တန္းတူညီမ်ွမႈအျဖစ္ သတ္မွွတ္ေပးထားသည္။ TweetSharePinShare255255 Shares