မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ ေစတနာေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ အျပဳစုေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ ေမတၱာေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ ယုယမႈေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ ၾကင္နာမႈေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားတဲ့သားသမီးတိုင္း စိတ္သာခ်ပါ။ သင္တို႔ အားလုံးလည္း စိတ္ခ်မ္းသာရပါလိမ့္မယ္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈဆိုတာ