အၾကင္​နာ​ေတြ ပို​ေပးပါ _

မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ ေစတနာေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ အျပဳစုေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ ေမတၱာေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ ယုယမႈေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ မိဘႏွစ္ပါး အိုလာခ်ိန္မွာ ၾကင္နာမႈေတြ ယခင္ကထက္ပိုေပးပါ။ …