” အေကာင္းဆုံး အမြန္အျမတ္ဆုံးေသာ ဆြဒ္ကာဟ္ ” ဟဒီးဆ္ေတာ္ တစ္ရပ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန႔္ထားေတာ္မူသည္မွာ….. ” အေကာင္းဆုံးေသာ ဆြဒ္ကာဟ္ အလွဴဒါနဟာဆိုရင္ မုစလ္မာန္တစ္ေယာက္က ေအလ္မ္( သာသနာ့ပညာ) ကိုသင္ယူဆည္းပူးျပီး အျခားေသာ မုစလ္မာန္ညီေနာင္ေ တြကို သင္လည္ သင္ၾကားေပးျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္”။…… (ဟဇရသ္အဗူဟုရိုင္ရာဟ္ရဲ႔ ေရဝါယသ္- ٢٣٤ ابن ماجه)