(၁) မိမိအိမ္မွ ဝုသူေရသန္႔စင္ကာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္သို႔သြားျခင္း (၂) ဝုသူေရသန္႔စင္ရန္ ရည္စူးခ်က္ျဖင့္ ဝုသူျပဳ ျခင္း(ဥပမာ-“ကြ်န္ေတာမ်ိဳးသည္ နမာဇ္ဝတ္ျပဳရန္အတြက္ ဝုသူျပဳ လုပ္ပါ၏”)ဟု ရည္စူးျခင္း (၃) “ဗစၥမစ္လႅာ ဟစ္ရ္ရဟ္မာ နစ္ရ္ရဟီမ္း” ဆိုလ်က္ ဝုသူေရသန္႔စင္ျခင္း (၄) လက္နွစ္ဖက္လံုးကို လက္ေကာက္ဝတ္ပါေအာင္ သံုးႀကိမ္သံုးခါ ေဆးေၾကာျခင္း (၅) တံပူစားျခင္း(တံပူမရွိပါက လက္ေခ်ာင္းျဖင့္သြားတိုက္ျခင္း) (၆)