၀ူဇူျပဳျခင္းသည္အျပစ္ဂိုနာဟ္ မ်ားမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ ရရန္

၀ူဇူျပဳျခင္းသည္အျပစ္ဂိုနာဟ္ မ်ားမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ ရရန္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ျခင္းဟဒီးစ္ေတာ္ တစ္ပုဒ္တြင္ ဤသို႕လာရွိ၏ အၾကင္သူသည္ ေကာင္းမြန္ က်နေသသပ္စြာ၀ူဇူျပဳလုပ္လွ်င္ ထိုသူ၏ ခႏၶာကိုယ္မွ အျပစ္ဂိုနာဟ္ ဟူသမွ်တို႕သည္ လက္သည္းမ်ားေအာက္ကပါ မက်န္ထြက္သြားသည္ဟု ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ ( ဆြ …